Google+

Gwarancja

Gwarancja na produkty oferowane na stronie www.specpc.pl


Firma SpecPC Alicja Karwot nie jest producentem oferowanych produktów.

Informacje o gwarancji zamieszczone są w opisie produktu.

 

Jeżeli produkt działa wadliwie:

 

1.W przypadku gwarancji producenta -  zaleca się bezpośrednie skontaktowanie z najbliższym Autoryzowanym Serwisem Producenta (adresy znajdziesz na karcie gwarancyjnej jeśli była dołączona, lub na oficjalnej stronie lub infolinii producenta).
1.1.Gwarancja door to door – dodatkowe usługa realizowana przez producenta, który wysyła swojego kuriera w celu odebrania wadliwego towaru (szczegółowe informacje na stronie/infolinii producenta).

 

2.Możesz zgłosić reklamację w sklepie www.specpc.pl
2.1. Elektronicznie – wysyłając na adres sklep@specpc.pl szczegółowy opis problemu wraz z numerem zamówienia, nazwą towaru oraz danymi osobowymi do kontaktu
2.2. Listownie na adres: SpecPC Alicja Karwot ul. Bławatkowa 28 44-321 Marklowice

 

 

 

Warunki gwarancji na zestawy komputerowe.


1.    Firma SpecPC Alicja Karwot  zapewnia o dobrej jakości swojego produktu i udziela Nabywcy gwarancji na prawidłowe działanie zakupionego zestawu komputerowego.
2.    Gwarancja niniejsza dotyczy zestawu komputerowego zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Przedmiotem gwarancji jest zestaw komputerowy zawierający podzespoły, wymienione w tabeli konfiguracji zestawu komputerowego.
4.    Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad oprogramowania. W przypadku oprogramowania obowiązują warunki zamieszczone w Umowie Licencyjnej przez producenta oprogramowania. Nabywca akceptuje te warunki przy pierwszym uruchomieniu komputera lub przez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego. Pakiet otwarty nie podlega zwrotowi.
5.    Okres gwarancji na zestaw komputerowy rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez firmę SpecPC i trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres gwarancji” dla poszczególnych podzespołów.
6.    Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru na wskazany w karcie gwarancyjnej adres. W przypadku konieczności wysłania podzespołu do specjalistycznych serwisów lub potrzeby sprowadzenia części zamiennych okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Koszty wysyłki do serwisów pokrywa Nabywca.
7.    Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo. Firma SpecPC nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
8.    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (kiedy usterka nie zostanie potwierdzona) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
9.    Firma SpecPC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
10.    Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
11.    Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
12.    Gwarancją nie są objęte:
a.    uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
b.    uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
c.    uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
d.    naturalne zużycie takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.
e.    sprzęt, który nie został dostarczony w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,
f.    sprzęt, którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
g.    sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu, który wraz ze stickerem jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.
13.    Prawa i obowiązki stron reguluje niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się.
14.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
15.    Gwarancja została wysłana drogą elektroniczną i nie wymaga podpisu.

 

Copyright

Copyright © SpecPC 2014

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Kontakt

SpecPC.pl

- Tel: 530 442 244
- E-mail: sklep@specpc.pl
-Adres korespondencyjny:
ul. Bławatkowa 28
44-321 Marklowice